Praktijkboek brandveiligheid_mei_LoRes - page 10

20
Praktijkboek Brandveiligheid volgens Bouwbesluit 2012
1.2.3 Vergunning van Bevoegd Gezag verplicht
Het is verboden om te bouwen zonder, of afwijkend van, een bouwvergunning
van burgemeester en wethouders, enkele uitzonderingen daargelaten. Bouwen
in de zin van de Woningwet, betekent het oprichten of veranderen van een
bouwwerk. Als bouwactiviteiten in strijd zijn met de nieuwbouwvoorschriften
van het Bouwbesluit of de gemeentelijke bouwverordening mogen
burgemeester en wethouders geen vergunning verlenen.
Met het in werking treden van de Wabo is de naam Bouwvergunning
veranderd in Omgevingsvergunning voor bouwen.
1.3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn een groot
aantal (circa 25) vergunning-, ontheffing- en andere toestemmingstelsels
samengevoegd tot één stelsel: de omgevingsvergunning.
Er is een omgevingsvergunning nodig voor alle activiteiten op het gebied
van (ver)bouw, monumenten, milieu, natuur en ruimte. De gevolgen van de
Wabo zijn gemeente gerelateerd. De omgevingsvergunning moet worden
aangevraagd bij de gemeente.
Om te bepalen of een omgevingsvergunning nodig is, kan via Omgevingsloket
online de vergunningcheck worden gedaan. Op basis van de resultaten van de
vergunningcheck stelt het systeem een aanvraagformulier op maat samen. De
indieningsvereisten, procedure en toetsingscriteria zijn afhankelijk van de
activiteit(en) die verricht worden.
1.3.1 Vergunningen vervangen door één omgevingsvergunning
De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor de
deelaspecten: bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu.
De omgevingsvergunning kan nodig zijn als een burger of een bedrijf op een
bepaalde plek iets wil gaan slopen, (ver)bouwen, oprichten of gaan gebruiken.
De Wabo is in werking getreden op 1 oktober 2010. De omgevingsvergunning
vervangt een groot aantal vergunningen en ontheffingen, zoals:
• Aanlegvergunning
• Alarminstallatievergunning
• Bestemmingsplan, ontheffing
• Bouwvergunning
• Brandveilig gebruik
• Inritvergunning of uitwegvergunning
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17
Powered by FlippingBook