Praktijkboek brandveiligheid_mei_LoRes - page 3

Redactie
Jan Haas
Hoofdbrandmeester, Officier Brandwerzorg en Preventiefunctionaris.
Examinator Managementleergang voor hoofden BHV. Secretaris NVB
Frits Schut
Docent Managementleergang voor hoofden BHV. Voorzitter NVB
NUR code: 801
NVB © Nederlandse Vereniging voor Bedrijfshulpverlening, Lochem 2014
ISBN 978-94-90100-36-0
Thesaurustermen: Praktijkboek Brandveiligheid volgens Bouwbesluit 2012;
Auteursrecht voorbehouden. Behoudens uitzondering door de wet gesteld
mag zonder schriftelijke toestemming van de Nederlandse Vereniging
voor Bedrijfshulpverlening niets van deze uitgave worden verveelvoudigd
en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, microfilm, opslag in
computerbestanden of anderszins, hetgeen ook van toepassing is op gehele of
gedeeltelijke bewerking.
De Nederlandse Vereniging voor Bedrijfshulpverlening is met uitsluiting
van ieder ander gerechtigd de door derden verschuldigde vergoedingen voor
verveelvoudiging te innen en/of daartoe in en buiten rechte op te treden, voor
zover deze bevoegdheid niet is overgedragen c.q. rechtens toekomt aan de
Stichting Reprorecht.
Exoneratie -clausule
Hoewel bij deze uitgave de uiterste zorg is nagestreefd, kunnen fouten en
onvolledigheden niet geheel worden uitgesloten. De Nederlandse Vereniging
voor Bedrijfshulpverlening, de auteur(s) en/of de leden van de commissies
aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid, ook niet voor directe
of indirecte schade, ontstaan door of verband houdend met toepassing van
door de Nederlandse Vereniging voor Bedrijfshulpverlening gepubliceerde
uitgaven.
Prins Bernhardweg 21, Postbus 34, 7240 AA Lochem
T: 0573-256570
E:
W:
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...17
Powered by FlippingBook