Praktijkboek brandveiligheid_mei_LoRes - page 9

15
Hoofdstuk 1 Wettelijke kaders
1.1 Wettelijke kaders rond het Bouwbesluit 2012
(Europese) Verordening
Bouwproducten
Woningwet
Wabo
Bor
Mor
Bouwbesluit 2012
Regeling
Bouwbesluit 2012
Bouwverordening
Wabo
= WetAlgemene
bepalingen Omgevingsrecht
Bor
= Besluitomgevingsrecht
Mor
= Ministeriƫle regeling
omgevingsrecht
NEN-Normen
CE-
verklaringen
verklaringen
Kwaliteits-
1.1.1 Verordening Bouwproducten
De Verordening Bouwproducten (Construction Products Regulation (CPR)) is
een Europese verordening die in april 2011 in werking is getreden.
Een Europese Verordening heeft een directe werking voor alle lidstaten
van de Europese Unie. Met de Verordening Bouwproducten wordt meer
eenduidigheid in de uitvoering van de regels en het markttoezicht bereikt.
Er worden in de verordening strengere eisen gesteld aan de beoordeling en
de aanwijzing van keuringsinstellingen voor de CE-markering. Accreditatie is
min of meer verplicht gesteld en de nationale procedures voor het aanwijzen
en aanmelden van de certificerende instellingen bij de Europese Commissie
zijn aangepast aan de nieuwe Europese regels.
Verder legt de verordening verplichtingen op aan fabrikanten, importeurs en
distributeurs voor het voeren van de CE-markering op hun producten en het
meeleveren van informatie (prestatieverklaring).
1.1.2 Europese kwaliteitseisen bouwproducten
Bouwproducten zoals bakstenen, heipalen en glas moeten voldoen aan
Europese en nationale eisen. Daarvoor moeten zij getest of beoordeeld
worden. Fabrikanten, producenten en importeurs moeten hun
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17
Powered by FlippingBook