Algemene voorwaarden

INHOUDSOPGAVE

 

ALGEMENE VOORWAARDEN NVB 

 
 
 

Artikel 1: Geldigheid 

1. De opdrachtgever en de Nederlandse Vereniging Bedrijfshulpverlening, hierna te noemen “NVB”. 

2. De opdracht of order van de opdrachtgever geldt als acceptatie van deze voorwaarden. 

3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met NVB, voor de uitvoering waarvan door NVB derden dienen te worden betrokken. 

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever/wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

5. Van de algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien NVB dit nadrukkelijk schriftelijk vermeldt of erkent. 

6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg plaats te vinden “naar de geest ” van deze bepalingen. 

7. Indien NVB niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat NVB in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 

 

 

 
 
 

Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten 

1. Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van NVB zijn vrijblijvend tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld kan aan de offerte op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 

2. NVB kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever/Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. 

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht NVB niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 

6. De kosten van een opleiding en/of training worden in de offerte van NVB altijd duidelijk gesplitst met betrekking tot de cursuskosten inclusief de lesstof en de door de Nederlandse Vereniging Bedrijfshulpverlening vastgestelde examenkosten; 

7. De lunchkosten, kosten van een locatie etc. zullen in voorkomende situaties apart worden vermeld. De verschuldigde BTW wordt in rekening gebracht; 

8. Reis- en verblijfkosten van de deelnemers aan een opleiding en/of training zijn voor eigen rekening en niet in het cursusgeld inbegrepen. 

Artikel 3: Inschrijving 

1. Inschrijving geschiedt met een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier c.q. getekende offerte. 

2. Voor de opleiding Ademluchtbescherming dienen de deelnemers een schriftelijke medische verklaring van “geen bezwaar” mee te zenden bij het aanmeldingsformulier. 

3. Voor de overige opleidingen zijn geen medische toelatingseisen van kracht. Wel adviseert NVB de deelnemers om zich medisch te laten keuren. 

4. NVB verzorgt bij voorkeur de opleidingen en/of trainingen ter plekke binnen een bedrijf of instelling. 

5. NVB behoudt zich het recht voor: 

· opleidingen en/of trainingen, in samenspraak en na overleg met 

· betrokkenen, te clusteren met één of meerdere bedrijven/instellingen; 

· bij te veel inschrijvingen aanmelders niet te plaatsen; 

· bij te weinig inschrijvingen een cursus af te gelasten; 

· een aanmelding niet te accepteren indien de cursus voor de deelnemer(s) 

· als “niet geschikt” wordt verondersteld. 

6. De inschrijving is strikt persoonlijk en uw handtekening impliceert akkoordverklaring met de studiebepalingen. 

7. Elke inschrijver ontvangt een bevestiging. Op deze bevestiging worden alle gegevens zoals cursusomschrijving, data van de cursus, lestijden en cursuslocatie vermeld. 

 
 
 

Artikel 4: Annuleringen en verplaatsingen 

1. Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden, geadresseerd; NVB Postbus 34 7240 AA Lochem, per fax; nummer (0573) 255980 of per email: info@nvb-bhv.nl. 

2. Als datum voor annulering geldt de dag waarop de brief, fax of email door NVB is ontvangen. 

3. Bij annulering tot 15 werkdagen voor aanvang van de cursus wordt 50% van het in de offerte vermelde cursusgeld inclusief BTW in rekening gebracht. 

4. Bij annulering binnen 15 werkdagen voor aanvang van de cursus is het volledige in de offerte vermelde cursusgeld verschuldigd. 

5. Het cursusgeld kan niet worden verrekend met toekomstige aanmeldingen of met aanmeldingen van andere personen. 

6. In overleg met en na toestemming van NVB kan het mogelijk zijn dat een cursus op een ander moment alsnog wordt gegeven waarbij eerder in rekening gebrachte annuleringskosten kunnen komen te vervallen. Annulering na aanvang van een cursus is op geen enkele wijze mogelijk en dient het volledige factuurbedrag te worden voldaan. 

7. Vervanging van een cursist door een collega is altijd, na overleg, kosteloos. 

8. Ingeval van het verplaatsen van een cursus -op verzoek van de opdrachtgever- naar een andere datum of locatie wordt per cursusdag € 50,– administratiekosten in rekening gebracht. 

 
 
 

Artikel 5: Overmacht 

1. NVB is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop NVB geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor NVB niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van NVB of van derden daaronder begrepen. NVB heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat NVB zijn verbintenis had moeten nakomen. 

3. NVB kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

4. Voor zoveel NVB ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nakomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is NVB gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 

 
 
 

Artikel 6: Levering en leveringstermijnen 

1. Onder leveringstermijn wordt in deze voorwaarden tevens verstaan de termijn der uitvoering van de werkzaamheden. 

2. Opgegeven leveringstermijnen zijn niet op te vatten als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient opdrachtgever NVB in gebreke te stellen. 

3. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting, dat er geen beletselen voor NVB zijn de diensten te leveren en/of de werkzaamheden te verrichten. Overschrijding van de leveringstermijn wordt zo spoedig mogelijk gemeld aan de opdrachtgever. 

4. Een geringe overschrijding van de leveringstermijn zal nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

 
 
 

Artikel 7: Reclames 

1. De door NVB te leveren zaken respectievelijk opleidingen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering/uitvoering redelijkerwijs gesteld kunnen worden. 

2. Eventuele reclames in verband met door NVB gegeven opleidingen respectievelijk opgeleverde werkzaamheden, ontvangen correspondentie en/of facturen dienen door de opdrachtgever binnen 4 (vier) werkdagen, na ontdekking daarvan schriftelijk aan NVB te worden gemeld. 

3. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat NVB in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient NVB in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. 

 
 
 

Artikel 8: Aansprakelijkheid 

1. Indien NVB aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 

2. NVB is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat NVB is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. 

3. Indien NVB aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van NVB beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 5.000,–. 

4. De aansprakelijkheid van NVB is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. 

5. NVB is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 

6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zoveel deze aan NVB toegerekend kunnen worden. 

7. NVB is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade daaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

 
 
 

Artikel 9: Betaling en incassokosten 

1. Na ontvangst van de schriftelijke bevestiging voor het verzorgen van een opleiding en/of training zoals 50% van het in de offerte vermelde bedrag. 

2. De vordering van NVB dient te worden beschouwd als een brengschuld. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, zal betaling geschieden binnen 14 dagen netto na factuurdatum, zonder aftrek of schuldvergelijking op een door NVB aan te wijzen bankrekening. 

3. Indien de opdrachtgever de vordering van NVB niet voldoet binnen 14 dagen na de factuurdatum, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en heeft NVB zonder ingebrekestelling het recht de opdrachtgever over het verschuldigde 1% rente per maand, of een gedeelte daarvan, in rekening te brengen. De verschuldigde rente van 1% per maand is van kracht, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. 

4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zal het verschuldigde factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar zijn. 

5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

6. NVB is gerechtigd om, buiten de hoofdsom en rente, van de opdrachtgever alle redelijkerwijs gemaakte kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke door de niet betaling veroorzaakt, te vorderen. 

7. De buitengerechtelijke kosten bedragen 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 25,–. 

8. Indien de opdrachtgever tegen enige factuur niet binnen 7 werkdagen na dagtekening van het betreffende stuk schriftelijke bezwaar heeft gemaakt bij NVB, wordt opdrachtgever geacht met het betreffende stuk akkoord te zijn. 

 
 
 

Artikel 10: Opschorten en ontbinding 

1. NVB is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst NVB ter kennis gekomen omstandigheden goede gronden geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheden te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van NVB kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen. 

2. Voorts is NVB bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk si of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van die aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de vereenkomst in redelijkheid niet van NVB kan worden gevergd. 

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van NVB op de opdrachtgever onmiddellijke opeisbaar. Indien NVB de nakoming van de verplichtingen opschort behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en de overeenkomst. 

4. Indien NVB tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 

5. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is NVB gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. 

6. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is NVB gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl opdrachtgever uit hoofde van wanprestatie wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 

 
 
 

Artikel 11: Auteursrecht en Intellectueel Eigendom 

1. Alle auteursrechten op lesmateriaal, dat ingevolge deze overeenkomst door NVB voor opdrachtgever wordt ontwikkeld of samengesteld, berusten bij NVB, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

2. Lesmateriaal dat in opdracht van NVB en/of opdrachtgever van derden betrokken is, is van de onder artikel 11 sub 1 vermelde regeling uitgesloten, tenzij dit lesmateriaal niet door auteursrechten wordt beschermd. Indien het lesmateriaal betreft, dat niet speciaal voor opdrachtgever is ontwikkeld, behoren de rechten geheel toe aan NVB. 

 
 
 

Artikel 12: Cursusregels 

1. Iedere cursist(e) dient zich te conformeren aan alle besluiten en maatregelen die NVB in het algemeen heeft genomen. Indien een cursist(e) zich tijdens de lessen misdraagt, kan hem of haar door de docent verdere deelneming aan de les en de volgende lessen worden geweigerd. 

2. Gedurende de lessen is het niet toegestaan om te roken (behoudens in de pauze op een daarvoor aangewezen plaats). 

3. NVB behoudt zich het recht voor om bepaalde opleidingen door een door haar geautoriseerde opleider te laten verzorgen. 

4. NVB behoudt zich het recht voor een cursusdatum te wijzigen. NVB zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk informeren. 

5. Absentie van een cursist(e) tijdens de cursus ontheft de opdrachtgever niet van de verplichting tot betaling. Verzuim van één of meerdere lessen geeft geen recht tot gedeeltelijke of gehele restitutie van het cursusgeld. 

6. Het lesmateriaal voor de cursussen wordt verzonden na ontvangst van het aanmeldingsformulier of wordt op de eerste cursusdag verstrekt. 

7. Het lesmateriaal kan men behouden. Verkoop en/of geheel of gedeeltelijk overnemen, of ter inzage aan derde verstrekken van lesmaterialen is verboden. 

8. Het auteursrecht en eigendomsrecht blijven bij NVB. 

9. Cursisten van NVB worden bij de inschrijving voor een cursus automatisch aangemeld voor het examen als de betreffende cursus afgerond wordt met een schriftelijk en/of een praktijk examen. 

 
 
 

Artikel 13: Vrijwaring 

1. De opdrachtgever vrijwaart NVB voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan NVB toerekenbaar is. Indien NVB uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden NVB zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen dan is NVB, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van NVB en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever. 

 
 
 

Artikel 14: Recht 

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij NVB partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 

2. De rechter in de vestigingsplaats van NVB is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft NVB het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

 
 
 

Artikel 15: Vindplaats en wijziging voorwaarden 

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede. 

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met NVB. 

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan . 

Lochem, 4 augustus 2010